Rebio Multi 4 – Chuyên bẩy và tiêu diệt tận gốc các loại tuyến trùng

180,000

– Bẫy, bắt và giết tuyến trùng thuộc các nhóm: Tuyến trùng nốt sần rễ (Meloidogyne spp.), tuyến trùng gây thương tổn rễ (Pratylenchus spp.), tuyến trùng đào hang (Radopholus spp.), tuyến trùng bán nội ký sinh (Rotylenchulus reniformis), tuyến trùng ngoại ký sinh vector mang truyền virut.